Tiến độ NovaWorld Phan Thiết tháng 08/2020

NVW.PT.MN -Tien do thang 8.2020-1
NVW.PT.MN -Tien do thang 8.2020-2
NVW.PT.MN -Tien do thang 8.2020-3
NVW.PT.MN -Tien do thang 8.2020-4
NVW.PT.MN -Tien do thang 8.2020-5
NVW.PT.MN -Tien do thang 8.2020-6
NVW.PT.MN -Tien do thang 8.2020-7
NVW.PT.MN -Tien do thang 8.2020-8
NVW.PT.MN -Tien do thang 8.2020-9
NVW.PT.MN -Tien do thang 8.2020-10
NVW.PT.MN -Tien do thang 8.2020-11